Úplata za vzdělávání a školské služby

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace

S 13/200

VNITŘNÍ SMĚRNICE

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace, na základě ustanovení § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto vnitřní směrnici.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vnitřní směrnice stanovuje podmínky úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby v mateřské škole (dále jen úplata), splatnost, možnost snížení nebo prominutí úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka mateřské školy.

PLÁTCI ÚPLATY
Úplatu uhradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejichž vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku a děti u nichž byl stanoven odklad školní docházky.

Podle § 123 odst. 2 bude od 1. 1. 2005 poskytováno bezplatně vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. Mateřská škola nebude po zákonných zástupcích dětí v posledním ročníku úplatu vyžadovat, pouze u dětí u nichž byl stanoven odklad školní docházky.

ZÁKLADNÍ ČÁSTKA ÚPLATY
Výše základní částky úplaty bude stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Neinvestiční výdaje tvoří:

 • náklady na údržbu a opravy,
 • materiální výdaje,
 • služby a výdaje nevýrobní povahy,
 • mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které jsou hrazeny z rozpočtu poskytnutého zřizovatelem.

Do neinvestičních výdajů nejsou zahrnuty:

 • výdaje na platy zaměstnanců,
 • výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,
 • příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • výdaje na další vzdělávání učitelek mateřské školy.

Uvedených 50% průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě je nejvyšší možná úplata; lze stanovit i úplatu nižší.

Úplatu za vzdělávání stanoví ředitelka mateřské školy měsíční částkou. Určení výše úplaty pro všechny děti není rozhodnutím ředitelky ve správním řízení podle správního řádu.

Ředitelka mateřské školy stanovuje konkrétní výši úplaty podle § 7 školského zákona – přechodné ustanovení následovně :

 1. Základní částka úplaty je stanovena pro všechny děti v mateřské škole na období školního roku, tj. od 1.9. do 31.8. Úplata se vztahuje i na děti, které dosáhnou po dni 31.8. šesti let věku, bez ohledu na to, zda nastoupí předčasně do 1.třídy základní školy. Dětem, které v následujícím školním roce dosáhnou do 31.8. šesti let a nastoupí do 1.třídy základní školy, je poskytováno bezúplatné předškolní vzdělávání, které se netýká dětí, jímž byl doporučen odklad školní docházky. Výše úplaty se může podle § 6 odst. 1 školského zákona měnit k 1.9. nového školního roku a její výši zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.
 2. Dětem, jímž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodů pobírání rodičovského příspěvku na dítě, je určena výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.
 3. Při nepřítomnosti dítěte v mateřské škole nevzniká plátcům nárok na vrácení poměrné části zaplacené úplaty.
 4. Pokud dítě nebude přítomno v mateřské škole z důvodu pozdějšího nástupu do MŠ (září a další měsíce kalendářního roku) a bude řádně omluveno (z důvodu nemoci, pobytu v léčebném nebo zdravotnickém zařízení) po dobu jednoho kalendářního měsíce, bude rodičům nebo zákonným zástupcům úplata snížena, na základě písemné žádosti, kterou si zákonní zástupci vyzvednou v mateřské škole. Žádost podají ředitelce mateřské školy nejpozději 30 dnů předem, s výjimkou nemoci. Ředitelka mateřské školy nebude vydávat rozhodnutí na základě správního řádu, ale vydá souhlas se žádostí o snížení úplaty.Výše úplaty bude snížena nejvýše na polovinu základní částky.
 5. Povinnost úhrady úplaty o hlavních prázdninách nevzniká, pokud bude mateřská škola uzavřena celý měsíc, a to buď v měsíci červenci nebo v srpnu. V druhém prázdninovém měsíci, kdy bude v mateřské škole na Osadě Míru provoz zajištěn, musí rodiče podat žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání v případě, že dítě nebude celý měsíc docházet do mateřské školy. Toto nařízení platí i pro mateřskou školu v Zábřehu.
 6. Provoz v mateřské škole lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než o hlavních prázdninách. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. K přerušení provozu může dojít také v období mezi vánočními svátky a Novým rokem, kdy jsou děti z docházky do mateřské školy omluveny a provoz mateřské školy by byl neekonomický. Pokud bude z těchto důvodů provoz v mateřské škole omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka pro tento kalendářní měsíc takovou výši úplaty, která nepřesáhne 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz a její výše bude odpovídat rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Ředitelka mateřské školy zveřejní tuto výši úplaty společně s oznámením o omezení nebo přerušení provozu neprodleně po rozhodnutí o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Toto rozhodnutí o změně výše úplaty týkající se všech dětí nebude ředitelka školy provádět ve správním řízení.

SPLATNOST ÚPLATY

Úplata za vzdělávání a školské služby bude příjmem mateřské školy.

 1. Úplatu budou rodiče nebo zákonní zástupci hradit platbou na účet, a to vždy do 10. kalendářního dne v následujícím měsíci.
 2. Úplata za vzdělávání a školské služby pro děti ze zařízení Fondu ohrožených dětí „Klokánek“ bude vyfakturována a uhrazena bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.

SANKCE

V případě, že rodiče opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu, ani nedohodnou s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady, může ředitelka – po předchozím písemném upozornění předaném zákonnému zástupci – rozhodnout,v souladu s § 35, odst. 1 písmeno d) zákona č. 561/2004 Sb., o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole.

ÚČINNOST , KONTROLA A ZÁVAZNOST SMĚRNICE

Vnitřní směrnice k výši úplaty za vzdělávání a školské služby nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

Kontrolou této směrnice je pověřena ředitelka mateřské školy.

Vnitřní směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Mateřské školy Dolní Benešov, Osada Míru a pro rodiče a zákonné zástupce dětí, kterým mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání, s výjimkou dětí v posledním ročníku.

Vnitřní směrnice bude zveřejněna:
– v mateřské škole na Osadě Míru
– v mateřské škole v Zábřehu

Zpracovala : Mgr. Dagmar Kristová, ředitelka mateřské školy

Moto

V naší školce každý den
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov