Školní řád

Ředitelka Mateřské školy Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace, v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace.

Čl. I

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace, patří, podle školského zákona č. 561/2004 Sb., mezi školy a člení se na třídy.

Je pětitřídní a součásti tvoří:

 • mateřská škola Dolní Benešov, Osada Míru – 4 třídy, telefon 553 651 160,
 • mateřské škola Dolní Benešov-Zábřeh – 1 třída, telefon 553 651 538,
 • školní jídelna-vývařovna, Dolní Benešov, Osada Míru, telefon 553 651 193.

Do jedné třídy jsou zařazeny děti z různých ročníků narození.

Statutárním zástupcem mateřské školy je ředitelka mateřské školy, která působí v mateřské škole na Osadě Míru, telefon 553 651 160, e-mail: dbskolka@volny.cz.

Provozovatelem školy je město Dolní Benešov, telefon: 553 651 285.

Údaje o mateřské škole jsou vedeny v rejstříku škol u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Mateřská škola, jako příspěvková organizace, je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.

Čl. II.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání a školní vzdělávací program

 1. Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
  – podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
  – podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
  – pomáhá dítěti osvojovat si základní pravidla chování
  – podporuje u dítěte získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů
  – vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
  – napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
  – poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
  – vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
 2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
 3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu postupuje mateřská škola v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“).

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo
  na kvalitní předškolní vzdělávání (v rozsahu uvedeném v bodu 1 tohoto školního řádu), zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 2. Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.
 3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, o jejich individuálních pokrocích v učení, v chování apod. S pedagogickými pracovnicemi ve třídě se domlouvají na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. Tato práva mohou uplatnit při individuálních pohovorech a při vyžádaných konzultačních hodinách s ředitelkou a s pedagogickými pracovnicemi. Své náměty, připomínky a přání mohou zákonní zástupci také vhodit na Osadě Míru do poštovní schránky u vchodu do budovy č. 1 a na odloučeném pracovišti v Zábřehu do KRABIČKY NÁMĚTŮ. Názor rodičů bude pro práci pedagogických pracovnic velmi důležitý,
 • na poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,
 • spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí, zvláště v době adaptace dítěte na nové prostředí nebo pokud se vyskytnou u dítěte problémy,
 • podávat stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy, a to ředitelce mateřské školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.Práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v čl. III tohoto školního řádu nazvaném „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovnicemi mateřské školy“.

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci jsou zejména povinni

 •  zajistit, aby dítě pravidelně docházelo do mateřské školy v dobrém zdravotním stavu, vhodně a čistě upravené,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Onemocní-li dítě infekční chorobou, bude po vyléčení přijato zpět do mateřské školy na základě potvrzení lékaře. Onemocní-li dítě během dne v mateřské škole, jsou rodiče kontaktováni telefonicky,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte,
 • oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky,
 • nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonického spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny,
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

  Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
  Povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v čl. III. ( „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovnicemi mateřské školy“) tohoto školního řádu.

Čl. III

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNICEMI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy, po dohodě se zákonnými zástupci dítěte, dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
 2. Pokud budou zákonní zástupci požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

Zpřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 1. Zákonní zástupci předávají dítě v době určené pro příchod dítěte do mateřské školy, po jeho převlečení v šatně, osobně pedagogické pracovnici mateřské školy, vykonávající službu ve třídě, ve které se děti scházejí. O tom, ve které třídě se děti scházejí, jsou zákonní zástupci písemně informováni. Mateřská škola nese odpovědnost za bezpečnost dítěte až po jeho příchodu do třídy. Proto nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že do třídy dítě dojde samo.
 2. Zákonní zástupci přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogické pracovnice mateřské školy přímo ve třídě určené k rozcházení dětí, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
 3. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Písemné pověření platí jeden rok a lze si je vyzvednout u pedagogických pracovnic v jednotlivých třídách. Zákonní zástupci dítěte předají podepsané písemné pověření pedagogickým pracovnicím ve třídách.

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný.
 2. Zákonní zástupci dítěte se mohou, v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání, po celý rok informovat u pedagogické pracovnice vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 3. Ředitelka mateřské školy svolává jednou ročně schůzku, na které zákonné zástupce dětí informuje o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka zákonných zástupců s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů. Společné pracovní schůzky zákonných zástupců s dětmi budou svolávat pedagogické pracovnice jednotlivých tříd.
 4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickými pracovnicemi školy, vykonávajícími činnost ve třídě do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 5. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogická pracovnice vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, popřípadě ústním sdělením.
 2. V případě, že součástí akcí uvedených v bodě 8.1. bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nebo dlouhodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost, včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte, v dostatečném předstihu pedagogické pracovnici vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází.
 2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy. Opětovný nástup dítěte do mateřské školy po nemoci nebo po úraze nahlásí zákonný zástupce pedagogické pracovnici ve třídě vždy den předem.
 3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímající pedagogickou pracovnici o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty v mateřské škole

 1. Úhrada úplaty za vzdělávání
  Podmínky úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole řeší samostatná vnitřní směrnice VS 13/2005 Úplata za vzdělávání a školské služby.
  Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:
  – úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce,
  – ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem, ze závažných důvodů, dohodnout jiný termín úplaty,
  – zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu platbou na účet,
  – úplata za vzdělávání a školské služby pro děti ze zařízení Fondu ohrožených dětí „Klokánek“ bude hrazena prostřednictvím faktury bezhotovostně na účet mateřské školy.
 2. Úhrada úplaty za školní stravování
  Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:
  – při odhlašování dítěte je třeba stravu odhlásit 24 hodin předem, tj. do 12:00 hodin předešlého dne,
  – stravné se platí předem, následující odhlášky jsou zúčtovány v dalším měsíci,
  – poplatky za stravné jsou zveřejněny a zákonní zástupci je hradí prostřednictvím sporožirového účtu trvalým příkazem k platbě.

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí
– dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
– řídí se školním řádem mateřské školy,
– dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,
– dodržují „ZÁKAZ KOUŘENÍ“ ve všech vnitřních a vnějších prostorách mateřské školy, vydaný v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
– řídí se zásadou, že vyvěšení plakátů, reklamních letáků, sdělení a jiných tiskovin v prostorách mateřské školy povoluje ředitelka mateřské školy. Každá takto vyvěšená tiskovina musí být opatřena formulací „schválil“, razítkem mateřské školy a podpisem ředitelky.

Čl. IV.

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1. až 9.3. tohoto školního řádu.

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1. a 10.2. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat

Čl. V.

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 1. Školní rok v Mateřské škole Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace, začíná dnem 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti
  a) v mateřské škole na Osadě Míru od 6:30 do 16:00 hodin
  b) v mateřské škole Zábřeh od 6:30 do 16:00 hodin.
 2. Mateřská škola je uzamčena po celou dobu provozu.
  Zákonní zástupci zvoní vždy na třídu, kterou navštěvuje jejich dítě.
 3. Provoz mateřské školy bývá přerušen v průběhu hlavních prázdnin – buď v měsíci červenci nebo srpnu.
 4. Mateřská škola v Zábřehu je – po dohodě se zřizovatelem – uzavřena v červenci i v srpnu. Děti této mateřské školy mohou v době prázdninového provozu navštěvovat mateřskou školu na Osadě Míru, kde se vyvařuje.
 5. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, stanovený provoz, dle bodu č. 16.1. tohoto školního řádu, omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
 6. Provoz mateřské školy lze, po projednání se zřizovatelem, omezit nebo přerušit i ze závažných důvodů, za které se považují organizační či technické příčiny, které znemožní řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole nebo neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 7. Pokud nebudou v období mezi vánočními svátky a Novým rokem děti přihlášeny k docházce do mateřské školy, bude na uvážení zřizovatele, zda nebude v tomto období mateřská škola z ekonomických důvodů uzavřena.
 8. V případě, že nebude zákonným zástupcům – výjimečně – vyhovovat termín uzavření mateřské školy, není povinností ředitelky mateřské školy zabezpečit pobyt dítěte v jiné mateřské škole mimo Dolní Benešov.
 9. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy jsou zařazeny děti z různých ročníků.
 10. Mateřská škola má 5 tříd s následujícím zaměřením:
  – 1. třída „Sluníčko“ se všeobecným zaměřením
  – 2. třída „Motýlci“ je zaměřena na práci s počítačem, hru na flétnu a výtvarnou výchovu
  – 3. třída „Květinky“ je zaměřena na anglický jazyk a výtvarnou výchovu
  – 4. třída „Berušky“ je zaměřena na anglický jazyk a výtvarnou výchovu
  – 5. třída „Krteček“ je zaměřena na přírodovědné poznávání.
 11. Mateřská škola zajistila dětem také 2 výběrové zájmové kroužky, a to pohybovou výchovu pod vedením instruktorky Pohybové školy Špičková z Opavy a plaveckou výuku v Plavecké škole v Kravařích.
 12. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související se vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská školy zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

Vnitřní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu

6:30 – 8:30 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovnicím k předškolnímu vzdělávání. Děti již přítomné v mateřské škole si hrají dle vlastní volby a přání, vykonávají didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení), a to ve skupinkách i individuálně. Další aktivity dětí, řízené pedagogickými pracovnicemi, jsou zaměřené především na jazykové chvilky, smyslové hry a na ranní nebo relaxační cvičení a jógu

9:00 – 10:00 řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd 10:00 – 10:15 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

10:15 – 11:30 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování se s přírodou, přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:30 – 12:15 oběd, osobní hygiena dětí, příprava na spánek

12:15 – 14:00 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 16:00 volné činnosti a aktivity dětí, řízené pedagogickými pracovnicemi, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

Doba spánku předškolních dětí se postupně zkracuje. Od II. pololetí školního roku pouze krátkodobý spánek.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Čl. VI.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna-vývařovna na Osadě Míru, která je součástí Mateřské školy Dolní Benešov, Osada míru, příspěvková organizace. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Dle této vyhlášky jsou normy pro stravování odlišné pro děti 3 – 6 leté a pro děti 7 leté.
  Pracovnice školní jídelny-vývařovny připravují dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu. Při skladbě jídelníčku je dbáno zásad zdravé výživy a jsou dodržována zdravotní hlediska při přípravě pokrmů a nápojů. Mateřská škola dbá na dodržování pitného režimu. Do jídla nesmí být děti násilně nuceny.
 2. Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena nákladním výtahem do jednotlivých výdejen stravy na Osadě Míru, kde se připravují k vlastnímu stravování dětí v jednotlivých třídách. Do výdejny stravy odloučené mateřské školy v Zábřehu se strava dováží autem MěÚ, speciálně určeným k rozvozu stravy. Rozvoz stravy hradí mateřská škola ze svých provozních prostředků.
  V průběhu měsíce července a srpna se strava nerozváží, poněvadž odloučené pracoviště v Zábřehu má přerušený provoz.
 3. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu připravenou školní jídelnou. Rodič nebo zákonný zástupce, který výjimečně vyzvedne dítě po obědě, obdrží pro dítě domů odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“.
 4. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1.) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou po dobu jeho pobytu v mateřské škole.

Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 1. V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního
  stravovacího režimu:
  8:00 – 9:00 podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti si berou přesnídávku připravenou pracovnicí školní jídelny-výdejny stravy podle
  vlastního pocitu hladu)
  11:30 – 12:15 oběd
  14:15 – 14:30 podávání odpolední svačiny
  Systém podávání stravy je samoobslužný, ve spolupráci s pracovnicí školní jídelny-výdejny stravy a učitelkou ve třídě. Časový odstup mezi jednotlivými jídly je 2,5 hodiny.
 2. V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici na servírovacím vozíku vlastní hrníčky a čaj v termodžbánku. Děti používají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
 3. Způsob obsluhy v mateřské škole: malé děti obslouží učitelka, velké děti se obslouží samy.

Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

 1. Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti, podle bodu 9.1. a 9.2. tohoto školního řádu, zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.
 2. V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce i vedoucí školní jídelny. Oznámit tuto nepředvídanou nepřítomnost dítěte vedoucí školní jídelny je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy.
 3. Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známa, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11:30 hodin oběd, na který má dítě za tento den nárok. Ostatní jídle lze za tento den odebrat pouze pokud to umožňují hygienické normy.

Čl. VII.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 1. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogické pracovnice školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 2. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednu pedagogickou pracovnici připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.
 3. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogická pracovnice. Ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.
 4. Má-li pedagogická pracovnice při přebírání dítěte od zákonného zástupce podezření, že dítě není zdravé, může, zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 5. Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
 • Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogické pracovnice následující zásady.
 • přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
  • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech
  • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovnicemi, z nichž jedna je na začátku a druhá na jejím konci
  • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
  • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
  • při přecházení vozovky používá, v případě potřeby, pedagogický doprovod zastavovací terč.
 • Pobyt dětí v přírodě
  • využívají se pouze známá bezpečná místa
  • pedagogické pracovnice odstraní před pobytem dětí všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
  • při hrách a pohybových aktivitách pedagogické pracovnice dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • rozdělávání ohně
  • pouze při mimoškolních akcích pořádaných mateřskou školou typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod., kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
  • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
  • za přítomnosti pedagogické pracovnice zaškolené v protipožární ochraně při otevřeném ohni
  • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
  • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
  • po ukončení akce zajistí pedagogický dohled úplné uhašení otevřeného ohně
 • sportovní činnosti a pohybové aktivity
  • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají ve venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogické pracovnice školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
  • pedagogické pracovnice dále dbají na to, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
 • pracovní a výtvarné činnosti
  • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogické pracovnice školy.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti vedeny nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice. Jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. Jsou jim rovněž vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovnicemi a mezi pedagogickými pracovnicemi a zákonnými zástupci dětí.

Čl. VIII.

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogické pracovnice po celou dobu vzdělávání, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určeného ke vzdělávání a předání dítěte pedagogické pracovnici mateřské školy a po převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve kterých přišlo do mateřské školy. Zúčastňují se rovněž jednání s pedagogickými pracovnicemi školy týkajícími se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny ohledně stravování dítěte. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole také v případech, kdy se účastní různých programů pro děti a rodiče nebo kdy vstupují do her svých dětí, zvláště v době adaptace dítěte na nové prostředí nebo pokud se u dítěte vyskytnou problémy.
 2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogické pracovnici nebo ředitelce školy.

Čl. IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinný od 1.9.2010.

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 1. Zaměstnavatel zajistí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu.
 2. Nově přijímané zaměstnance seznámí zaměstnavatel se školním řádem při jejich nástupu do práce.
 3. O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na informativní schůzce. Školní řád bude vyvěšen na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, kde do něj mohou zákonní zástupci dětí nahlédnout. Školní řád bude rovněž zveřejněn na webových stránkách mateřské školy.

V Dolním Benešově dne 1.9.2012

Zpracovala : Mgr. Dagmar Kristová
ředitelka mateřské školy

Moto

V naší školce každý den
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov